Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Før valget

Alle partier vil satse på jernbanen

En gjennomgang av partiprogrammene for kommende fireårsperiode viser at alle politiske partier ønsker å satse på jernbane – både gjennom utbygging og vedlikehold.


Fortsatt InterCity-utbygging på Østlandet og oppgradering av det øvrige jernbanenettet er saker som i store trekk forener partiene. Enkelte partier går lenger enn andre i å prioritere jernbane og annen klimavennlig infrastruktur, men praktisk talt alle ønsker å organisere utbyggingen på en annen måte enn i dag.   

Det som skiller mest mellom borgerlig og rødgrønn side, er likevel synet på konkurranseutsetting. Mens dagens regjeringspartier ønsker å sette ut flere jernbanestrekninger på anbud, er de rødgrønne partiene opptatt av å reversere det som er mulig og gå over til en mer helhetlig organisering.

Den store jokeren er Nord-Norgebanen, etter at Stortinget med 56 mot 30 stemmer vedtok å be «regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.»

Kun regjeringspartiene stemte imot. Arbeiderpartiet hadde nettopp hatt landsmøte, som fastslo at partiet har som må å realisere ny jernbane i nord.

 


Venstre

Nye spor

 • Vil satse på jernbanen for å flytte mer godstransport fra vei til bane og å få raskere og bedre jernbaneløsninger for passasjertransport som knytter bo- og arbeidsregioner sammen
 • Øke antall togavganger ved å bygge flere dobbeltspor og flere kryssingsspor 
 • Jobbe for høyhastighetsbaner som knytter sammen store byer og Norge sammen med kontinentet

Organisering

 • Utrede muligheten for å etablere Nye Baner, etter modell fra Nye Veier

Tilbud/tiltak

 • Innføre makspris på månedskort

Konkurranse

 • Fortsette å sette driften av jernbanestrekninger ut på anbud for å frigjøre penger til investeringer

Vedlikehold

 • (Ikke nevnt spesielt)

 


Høyre

Nye spor

 • Nye strekninger for 250 km/t der det ligger til rette for det
 • Bygge ut det eksisterende jernbanenettet for å korte ned reisetiden, øke kapasiteten og bedre punktligheten
 • Bygge ut grensekryssende jernbane og se det skandinaviske jernbanenettet under ett 

Organisering

 • Vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter

Tilbud/tiltak

 • Flere togavganger, nyere tog og bedre service
 • Ta i bruk nye teknologiske løsninger 
 • Redusere utslipp
 • Være med på EUs internasjonale togsatsing som sikrer likere systemer i Europa og gjør jernbanen mer konkurransedyktig

Konkurranse

 • Fortsette konkurranseutsettingen av togdriften for å sikre et best mulig tilbud til de reisende

Vedlikehold

 • Styrke vedlikeholdet

 


KrF

Nye spor

 • Videreføre den sterke satsingen på jernbane ved å prioritere og følge opp framdriftsplanen for InterCity-trianglet 
 • * Iverksette planlegging og gjennomføring av tiltak for å forkorte reisetiden mellom byer der toget kan konkurrere med fly

Organisering

 • Etablere Nye Baner AS for å sikre raskere og mer effektiv utbygging av jernbaneprosjekter
 • Følge opp jernbanereformen og sikre et tilbud av høy kvalitet, bedre organisering og best mulig ressursutnyttelse

Tilbud/tiltak

 • Legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø, og passasjertrafikk fra fly til bane og kollektivtrafikk

Konkurranse

 • (Ikke nevnt spesielt)

Vedlikehold

 • Prioritere vedlikehold og ta godt vare på det som allerede er bygget

 


FrP

Nye spor

 • Bygge intercitystrekningene med dobbeltspor raskt
 • Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene og landsdelene til å tåle høy hastighet 
 • Prioritere godstransporten på lengre strekninger med flere og lengre kryssingsspor
 • Bygge Nord-Norgebanen

Organisering

 • Etablere utbyggingsselskapet Nye Baner på de samme premissene som Nye Veier

Tilbud/tiltak

 • Anskaffe nytt togmateriell

Konkurranse

 • Fortsette konkurranseutsettingen og avvikle statens eierskap i VY

Vedlikehold

 • Styrke vedlikeholdsarbeidet betydelig

 


Ap

Nye spor

 • Føre en offensiv jernbanepolitikk for framtiden
 • Ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger
 • Få mer av godstransporten over fra landevei til sjø og bane
 • Bygge ut godsterminaler, kryssingsspor og annen nødvendig infrastruktur 
 • Mål om å realisere Nord-Norgebanen

Organisering

 • Gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering 
 • Redusere den totale planleggings- og utbyggingstingstiden betraktelig 
 • Evaluere fullførte samferdselsprosjekter

Tilbud/tiltak

 • Forbedre nattog-tilbudet i Norge og til kontinentet
 • Hel-/delelektrifisering, eller bruk av annen teknologi for å redusere utslipp 
 • En mer helhetlig utvikling av infrastruktur 

Konkurranse

 • Stanse konkurranseutsettingen

Vedlikehold

 • Redusere vedlikeholdsetterslepet

 


Sp

Nye spor

 • Ruste opp jernbanen for å knytte regionene sammen i et klimavennlig, driftssikkert og raskere togtilbud
 • Styrke godstrafikken og regulariteten i persontrafikken 
 • Flere kryssingsspor
 • Igangsette planlegging for å realisere jernbane-utbygging i nord

Organisering

 • Vil ha en integrert, offentlig jernbanesektor
 • En mer effektiv gjennomføring og kortest mulig byggeperiode for store prosjekter
 • En mer forutsigbar finansiering utover årlige budsjettbevilgninger

Tilbud/tiltak

 • Styrke nattogtilbudet i Norge og til Nord-Europa
 • Stabilt internett og mobilnett langs hele jernbanenettet
 • Bygge ut sykkelparkering ved kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer rundt regionsentrene

Konkurranse

 • Stoppe konkurranseutsettingen og reversere oppsplittingen av jernbanen i Norge

Vedlikehold

 • Vedlikeholde banestrekningene slik at regulariteten på jernbanenettet kan bli bedre

 


SV

Nye spor

 • Jernbanedelen av samferdselsbudsjettet skal være større enn veidelen. 
 • Vil framskynde satsing på Intercitystrekningene og forkorting av de lange banestrekningene
 • Prioritere Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Ofotbanen, sammenkobling Vestfold-/Sørlandsbanen og Nord-Norgebanen
 • Bred utredning av høyhastighetstog/lyntog (flerbrukskonsept)

Organisering

 • Reversere «de oppdelingene og privatiseringene som er mulig å reversere»

Tilbud/tiltak

 • Framskynde elektrifiseringen 
 • Pilotprosjekt med hydrogendrevne tog 
 • Økt støtte for å flytte mer gods fra vei til sjø og bane
 • Øke antall sovevogner
 • Sette ned prisene på kollektivreiser
 • Forbedre togforbindelsene til kontinentet 

Konkurranse

 • Stanse konkurranseutsetting i den grad det er mulig

Vedlikehold

 • Ruste opp jernbanen 
 • Norsk kontroll over drift og vedlikehold 

 


MDG

Nye spor

 • Bygge ut jernbanen famfor å satse på bil og fly
 • Utvide jernbanesatsing på Østlandet og starte bygging av ny jernbanetunnel gjennom Oslo 
 • Bygge flere dobbeltspor der det er hensiktsmessig, blant annet på Trønderbanen, Vossebanen, Ofotbanen og Jærbanen
 • Koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

Organisering

 • Stanse oppsplittingen for å få til en helhetlig utvikling av togtilbudet
 • Integrere Flytoget i det ordinære jernbanetilbudet i Oslo-området, slik at kapasiteten kan utnyttes bedre

Tilbud/tiltak

 • Forbedre utlandsforbindelsene 
 • Gi nattogtilbudet et kraftig løft
 • Sikre god internettdekning på regiontogene 
 • Prioritere målrettede tiltak som å øke kapasiteten for godstransporten på skinner
 • Sikre at det alltid er billigere å reise med regiontog enn med fly og bil

Konkurranse

 • Evaluere konkurranseutsettingen av togdriften, og vurdere å reversere denne etter hvert som kontraktene går ut med mål om å samle togtilbudet i ett statlig selskap

Vedlikehold

 • Øke bevilgningene for å redusere vedlikeholdsetterslepet

 


Rødt

Nye spor

 • En betydelig omprioritering i samferdselspolitikken 
 •  Bygge høyhastighetsjernbane med dobbeltspor i Sør-Norge med mål om å redusere trafikk på vei og med fly
 • Utvide jernbanenettet til hele landet og koble det sammen med svenske og finske linjer 
 • Sikre hurtig utbygging gjennom offentlig prosjektfinansiering

Organisering

 • Gjenreise Jernbanen i Norge som en samlet etat med ansvar for, transport, vedlikehold og renhold.
 • Skifte navn på Vy til NSB og samle det meste under én paraply.
 • Slå sammen Flytoget og NSB (Vy)

Tilbud/tiltak

 • Oppgradere eksisterende baner med flere krysningsspor, flere parallelle spor og mer effektive terminaler
 • Prioritere løsninger som vil gi bedre tilbud for pendlere, reisende på korte og lengre avstander, samt for frakt av gods

Konkurranse

 • Renasjonalisere jernbanen i Norge

Vedlikehold

 • Ta inn vedlikeholdsetterslepet så fort det er teknisk mulig.
 • Bringe banene i stand til å stå mot økt ekstremvær i framtiden