Forsiden Alle artikler Infrastruktur Persontrafikk Ny organisering Gods Teknologi Om Jernbanemagasinet Abonnement og arkiv Personvern
Jernbanemagasinets nyhetsbrev

Få våre nyheter på e-post.

Meld meg på nyhetsbrev

Hva leter du etter?

Før valget

Alle partier vil satse på jernbanen


En gjennomgang av partiprogrammene for kommende fireårsperiode viser at alle politiske partier ønsker å satse på jernbane – både gjennom utbygging og vedlikehold.


Fortsatt InterCity-utbygging på Østlandet og oppgradering av det øvrige jernbanenettet er saker som i store trekk forener partiene. Enkelte partier går lenger enn andre i å prioritere jernbane og annen klimavennlig infrastruktur, men praktisk talt alle ønsker å organisere utbyggingen på en annen måte enn i dag.   

Det som skiller mest mellom borgerlig og rødgrønn side, er likevel synet på konkurranseutsetting. Mens dagens regjeringspartier ønsker å sette ut flere jernbanestrekninger på anbud, er de rødgrønne partiene opptatt av å reversere det som er mulig og gå over til en mer helhetlig organisering.

Den store jokeren er Nord-Norgebanen, etter at Stortinget med 56 mot 30 stemmer vedtok å be «regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.»

Kun regjeringspartiene stemte imot. Arbeiderpartiet hadde nettopp hatt landsmøte, som fastslo at partiet har som må å realisere ny jernbane i nord.

 


Venstre

Nye spor

 • Vil satse på jernbanen for å flytte mer godstransport fra vei til bane og å få raskere og bedre jernbaneløsninger for passasjertransport som knytter bo- og arbeidsregioner sammen
 • Øke antall togavganger ved å bygge flere dobbeltspor og flere kryssingsspor 
 • Jobbe for høyhastighetsbaner som knytter sammen store byer og Norge sammen med kontinentet

Organisering

 • Utrede muligheten for å etablere Nye Baner, etter modell fra Nye Veier

Tilbud/tiltak

 • Innføre makspris på månedskort

Konkurranse

 • Fortsette å sette driften av jernbanestrekninger ut på anbud for å frigjøre penger til investeringer

Vedlikehold

 • (Ikke nevnt spesielt)

 


Høyre

Nye spor

 • Nye strekninger for 250 km/t der det ligger til rette for det
 • Bygge ut det eksisterende jernbanenettet for å korte ned reisetiden, øke kapasiteten og bedre punktligheten
 • Bygge ut grensekryssende jernbane og se det skandinaviske jernbanenettet under ett 

Organisering

 • Vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter

Tilbud/tiltak

 • Flere togavganger, nyere tog og bedre service
 • Ta i bruk nye teknologiske løsninger 
 • Redusere utslipp
 • Være med på EUs internasjonale togsatsing som sikrer likere systemer i Europa og gjør jernbanen mer konkurransedyktig

Konkurranse

 • Fortsette konkurranseutsettingen av togdriften for å sikre et best mulig tilbud til de reisende

Vedlikehold

 • Styrke vedlikeholdet

 


KrF

Nye spor

 • Videreføre den sterke satsingen på jernbane ved å prioritere og følge opp framdriftsplanen for InterCity-trianglet 
 • * Iverksette planlegging og gjennomføring av tiltak for å forkorte reisetiden mellom byer der toget kan konkurrere med fly

Organisering

 • Etablere Nye Baner AS for å sikre raskere og mer effektiv utbygging av jernbaneprosjekter
 • Følge opp jernbanereformen og sikre et tilbud av høy kvalitet, bedre organisering og best mulig ressursutnyttelse

Tilbud/tiltak

 • Legge til rette for at godstransport blir flyttet fra vei til bane og sjø, og passasjertrafikk fra fly til bane og kollektivtrafikk

Konkurranse

 • (Ikke nevnt spesielt)

Vedlikehold

 • Prioritere vedlikehold og ta godt vare på det som allerede er bygget

 


FrP

Nye spor

 • Bygge intercitystrekningene med dobbeltspor raskt
 • Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene og landsdelene til å tåle høy hastighet 
 • Prioritere godstransporten på lengre strekninger med flere og lengre kryssingsspor
 • Bygge Nord-Norgebanen

Organisering

 • Etablere utbyggingsselskapet Nye Baner på de samme premissene som Nye Veier

Tilbud/tiltak

 • Anskaffe nytt togmateriell

Konkurranse

 • Fortsette konkurranseutsettingen og avvikle statens eierskap i VY

Vedlikehold

 • Styrke vedlikeholdsarbeidet betydelig

 


Ap

Nye spor

 • Føre en offensiv jernbanepolitikk for framtiden
 • Ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger
 • Få mer av godstransporten over fra landevei til sjø og bane
 • Bygge ut godsterminaler, kryssingsspor og annen nødvendig infrastruktur 
 • Mål om å realisere Nord-Norgebanen

Organisering

 • Gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering 
 • Redusere den totale planleggings- og utbyggingstingstiden betraktelig 
 • Evaluere fullførte samferdselsprosjekter

Tilbud/tiltak

 • Forbedre nattog-tilbudet i Norge og til kontinentet
 • Hel-/delelektrifisering, eller bruk av annen teknologi for å redusere utslipp 
 • En mer helhetlig utvikling av infrastruktur 

Konkurranse

 • Stanse konkurranseutsettingen

Vedlikehold

 • Redusere vedlikeholdsetterslepet

 


Sp

Nye spor

 • Ruste opp jernbanen for å knytte regionene sammen i et klimavennlig, driftssikkert og raskere togtilbud
 • Styrke godstrafikken og regulariteten i persontrafikken 
 • Flere kryssingsspor
 • Igangsette planlegging for å realisere jernbane-utbygging i nord

Organisering

 • Vil ha en integrert, offentlig jernbanesektor
 • En mer effektiv gjennomføring og kortest mulig byggeperiode for store prosjekter
 • En mer forutsigbar finansiering utover årlige budsjettbevilgninger

Tilbud/tiltak

 • Styrke nattogtilbudet i Norge og til Nord-Europa
 • Stabilt internett og mobilnett langs hele jernbanenettet
 • Bygge ut sykkelparkering ved kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer rundt regionsentrene

Konkurranse

 • Stoppe konkurranseutsettingen og reversere oppsplittingen av jernbanen i Norge

Vedlikehold

 • Vedlikeholde banestrekningene slik at regulariteten på jernbanenettet kan bli bedre

 


SV

Nye spor

 • Jernbanedelen av samferdselsbudsjettet skal være større enn veidelen. 
 • Vil framskynde satsing på Intercitystrekningene og forkorting av de lange banestrekningene
 • Prioritere Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Ofotbanen, sammenkobling Vestfold-/Sørlandsbanen og Nord-Norgebanen
 • Bred utredning av høyhastighetstog/lyntog (flerbrukskonsept)

Organisering

 • Reversere «de oppdelingene og privatiseringene som er mulig å reversere»

Tilbud/tiltak

 • Framskynde elektrifiseringen 
 • Pilotprosjekt med hydrogendrevne tog 
 • Økt støtte for å flytte mer gods fra vei til sjø og bane
 • Øke antall sovevogner
 • Sette ned prisene på kollektivreiser
 • Forbedre togforbindelsene til kontinentet 

Konkurranse

 • Stanse konkurranseutsetting i den grad det er mulig

Vedlikehold

 • Ruste opp jernbanen 
 • Norsk kontroll over drift og vedlikehold 

 


MDG

Nye spor

 • Bygge ut jernbanen famfor å satse på bil og fly
 • Utvide jernbanesatsing på Østlandet og starte bygging av ny jernbanetunnel gjennom Oslo 
 • Bygge flere dobbeltspor der det er hensiktsmessig, blant annet på Trønderbanen, Vossebanen, Ofotbanen og Jærbanen
 • Koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

Organisering

 • Stanse oppsplittingen for å få til en helhetlig utvikling av togtilbudet
 • Integrere Flytoget i det ordinære jernbanetilbudet i Oslo-området, slik at kapasiteten kan utnyttes bedre

Tilbud/tiltak

 • Forbedre utlandsforbindelsene 
 • Gi nattogtilbudet et kraftig løft
 • Sikre god internettdekning på regiontogene 
 • Prioritere målrettede tiltak som å øke kapasiteten for godstransporten på skinner
 • Sikre at det alltid er billigere å reise med regiontog enn med fly og bil

Konkurranse

 • Evaluere konkurranseutsettingen av togdriften, og vurdere å reversere denne etter hvert som kontraktene går ut med mål om å samle togtilbudet i ett statlig selskap

Vedlikehold

 • Øke bevilgningene for å redusere vedlikeholdsetterslepet

 


Rødt

Nye spor

 • En betydelig omprioritering i samferdselspolitikken 
 •  Bygge høyhastighetsjernbane med dobbeltspor i Sør-Norge med mål om å redusere trafikk på vei og med fly
 • Utvide jernbanenettet til hele landet og koble det sammen med svenske og finske linjer 
 • Sikre hurtig utbygging gjennom offentlig prosjektfinansiering

Organisering

 • Gjenreise Jernbanen i Norge som en samlet etat med ansvar for, transport, vedlikehold og renhold.
 • Skifte navn på Vy til NSB og samle det meste under én paraply.
 • Slå sammen Flytoget og NSB (Vy)

Tilbud/tiltak

 • Oppgradere eksisterende baner med flere krysningsspor, flere parallelle spor og mer effektive terminaler
 • Prioritere løsninger som vil gi bedre tilbud for pendlere, reisende på korte og lengre avstander, samt for frakt av gods

Konkurranse

 • Renasjonalisere jernbanen i Norge

Vedlikehold

 • Ta inn vedlikeholdsetterslepet så fort det er teknisk mulig.
 • Bringe banene i stand til å stå mot økt ekstremvær i framtiden