Forsiden Alle artikler Infrastruktur Persontrafikk Ny organisering Gods Teknologi Om Jernbanemagasinet Abonnement og arkiv Personvern
Jernbanemagasinets nyhetsbrev

Få våre nyheter på e-post.

Meld meg på nyhetsbrev

Hva leter du etter?

Gods

Anbefaler trinnvis utvikling


En trinnvis modernisering og utvikling av Alnabruterminalen i Oslo anbefales som det beste alternativet for å håndtere godstrafikken i Oslo-
fjordområdet i framtida.


En felles konseptvalgutredning (KVU) for framtidens godstransport i Oslofjordområdet viser at det er kapasitetsutfordringer for godstransporten på jernbane og at disse utfordringene best kan løses ved en trinnvis videreutvikling av Alnabruterminalen.

– Dette er i tråd Jernbanedirektoratets tidligere utredning, sier Terje Vegem ved Regional samhandling Østlandet.

KVU-en er laget av Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen i fellesskap og har sett på hele terminalstrukturen i Oslofjordområdet. Den viser at det er for godstrafikken på jernbane at det er kapasitetsutfordringer.

– Alnabruterminalen kan gjennom en trinnvis utvikling blir mer effektiv og klar for å håndtere større godsvolumer, sier Vegem.

Alnabruterminalen kan gjennom en trinnvis utvikling blir mer effektiv og klar for å håndtere større godsvolumer. Terje Vegem

Hauerseter. I tillegg peker konseptvalgutredningen på Hauerseter ved Gardermoen som det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal.

– Her har vi gjort avtaler slik at Bane NOR er i gang med planarbeid for å være forberedt på en videre avklaring og mulig detaljplanfase, sier Vegem.

Hauerseter er også aktuell som tømmerterminal.

– En eventuell ny tilleggsterminal kan også arealmessig og jernbaneteknisk planlegges slik at det er mulig å utvide den til en større terminal. Det kan også ha positive effekter på godstransporten i anleggsfasen på Alnabru at en slik ny mindre terminal allerede er operativ, sier Vegem.

Hold deg oppdatert om utviklingen innen norsk jernbane

Lengre godstog. Godsstrategien for jernbanen legger opp til å øke gjennomsnittlig toglengde fra om lag 480 til om lag 640 meter på de fleste strekningene. Terminalene må derfor også tilpasses for lengre tog. I tillegg krever EU en tilrettelegging for toglengder på 750 meter i EUs kjernenettetverk som inkluderer Alnabru. Etter at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring av utredningen (KS1) får vi et komplett underlag for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Dette skal så inngå i Nasjonal transportplan 2022–2033.