Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Gods

Anbefaler trinnvis utvikling

En trinnvis modernisering og utvikling av Alnabruterminalen i Oslo anbefales som det beste alternativet for å håndtere godstrafikken i Oslo-
fjordområdet i framtida.


En felles konseptvalgutredning (KVU) for framtidens godstransport i Oslofjordområdet viser at det er kapasitetsutfordringer for godstransporten på jernbane og at disse utfordringene best kan løses ved en trinnvis videreutvikling av Alnabruterminalen.

– Dette er i tråd Jernbanedirektoratets tidligere utredning, sier Terje Vegem ved Regional samhandling Østlandet.

KVU-en er laget av Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen i fellesskap og har sett på hele terminalstrukturen i Oslofjordområdet. Den viser at det er for godstrafikken på jernbane at det er kapasitetsutfordringer.

– Alnabruterminalen kan gjennom en trinnvis utvikling blir mer effektiv og klar for å håndtere større godsvolumer, sier Vegem.

Alnabruterminalen kan gjennom en trinnvis utvikling blir mer effektiv og klar for å håndtere større godsvolumer. Terje Vegem

Hauerseter. I tillegg peker konseptvalgutredningen på Hauerseter ved Gardermoen som det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal.

– Her har vi gjort avtaler slik at Bane NOR er i gang med planarbeid for å være forberedt på en videre avklaring og mulig detaljplanfase, sier Vegem.

Hauerseter er også aktuell som tømmerterminal.

– En eventuell ny tilleggsterminal kan også arealmessig og jernbaneteknisk planlegges slik at det er mulig å utvide den til en større terminal. Det kan også ha positive effekter på godstransporten i anleggsfasen på Alnabru at en slik ny mindre terminal allerede er operativ, sier Vegem.

Lengre godstog. Godsstrategien for jernbanen legger opp til å øke gjennomsnittlig toglengde fra om lag 480 til om lag 640 meter på de fleste strekningene. Terminalene må derfor også tilpasses for lengre tog. I tillegg krever EU en tilrettelegging for toglengder på 750 meter i EUs kjernenettetverk som inkluderer Alnabru. Etter at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring av utredningen (KS1) får vi et komplett underlag for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Dette skal så inngå i Nasjonal transportplan 2022–2033.