Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Ny organisering

Dette er strategien for fjerntog

To timers intervall, ekspresstog, «halvtog» og kortere reisetid. Her er en oversikt over de viktigste tiltakene i Jernbanedirektoratets fjerntogstrategi.


Generelt

Fjerntogutredningen utelukker ikke høyhastighetsbaner, men har tatt utgangspunkt i de mange utbyggingsprosjektene som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018-2029 (i tråd med konklusjonene etter forrige høyhastighetsutredning, der IC ble sett på som et første byggetrinn.)

Disse tiltakene anses robuste – uavhengig av usikkerhet om trender og teknologisk utvikling:

 • Fortsette utbyggingen av InterCity og tilbudet rundt de store byene
 • God nettdekning, arbeidsplasser og gode serveringstilbud om bord
 • Skreddersydde dør til dør-løsninger
 • Økt satsing på vedlikehold, mindre tiltak og utbedring av flaskehalser
 • Bygging av kryssingsspor som øker kapasiteten for både fjerntogtrafikk og godstransport.

Oslo-Bergen

 • To timers grunnrute er samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens trafikkgrunnlag og bedriftsøkonomisk lønnsomt når Ringeriksbanen er bygd ut.
 • Opptrapping: Det anbefales en gradvis opptrapping av rutetilbudet, med sikte på en dobling i løpet av en tiårsperiode – med flere og noen raskere avganger.  (I dag går det fast fire tog i døgnet inkludert nattog, med økt tilbud om sommeren).
 • Ekspresstog med færre stopp foreslås for enkelte avganger.
 • «Halvtog» lanseres; det er tog som starter midt på strekningen og går mot de store byene om morgenen/ettermiddagen.
 • Reisetida mellom Oslo og Bergen er i dag på 6:32 (maksimalt 6:52). Med Ringeriksbanen på plass i 2028 blir reisetida redusert opp mot en time med ekspresstog, og ytterligere med15 minutter når det er bygd dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle.

Oslo – Kristiansand – Stavanger

 • En tilnærmet totimers grunnrute er innført, og en ytterligere forbedring av tilbudet er skissert i forbindelse med avtalen som er inngått med Go-Ahead. Fast to-timersfrekvens Oslo-Stavanger, morgenekspresser med kortere reisetid og et Pluss premiumtilbud med nye seter er lansert.

Trondheim-Bodø

 • Styrking av tilbudet mellom Mosjøen og Bodø samt en utvikling av nattogets ruteopplegg og servicetilbud anbefales. (Nattoget på Nordlandsbanen har flest reisende, og det brukes i større grad av pendlere enn på de andre strekningene.)
 • På kort sikt er det en prioritert oppgave å få til halvtimesfrekvens Steinkjer-Trondheim-Støren.
 • Redusert reisetid Oslo-Trondheim gir muligheter for å optimalisere korrespondanse til viktige destinasjoner videre nordover.

Oslo-Trondheim

 • To timers grunnrute vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når det blant annet er bygd dobbeltspor mellom Oslo og Hamar.
 • Opptrapping: Det anbefales en gradvis opptrapping av rutetilbudet i takt med InterCity-utbyggingen og tilgangen på materiell. (I dag går det fast fire tog i døgnet (inkludert nattog) på Dovrebanen, samt to avganger via Rørosbanen med togbytte på Hamar).
 • Underveismarked: Mens det for Oslo-Bergen foreslås ekspresstog, pekes det her på underveismarkedet. En frekvensøkning Trondheim-Lillehammer, Oslo-Oppdal og Dombås-Gardermoen vil ha god effekt, selv med dagens reisetider.
 • Reisetida mellom Oslo og Trondheim varierer fra 6:30 til 6:50. Med dobbeltspor Oslo-Lillehammer vil reisetida for fjerntog være 5:40. Den må ned i fem timer for å oppnå større markedsandeler, og det vil kreve flere infrastrukturtiltak.

Oslo-Stockholm

 • Fem daglige avganger i begge retninger ga betydelig passasjervekst (tilbudet er nå redusert på grunn av anleggsarbeid). Videre utvikling av tilbudet vil bli vurdert i forbindelse med andre pågående utredninger. Blant annet arbeides det med en KVU (konseptvalgutredning) for Kongsvingerbanen, der fjerntog Oslo-Stockholm er tema.
 • En reisetid på 3:45 vil i de fleste tilfeller være konkurransedyktig med fly. Det krever en felles norsk-svensk utviklingsstrategi på strekningen. (Dagens SJ-tog bruker ned mot 5:33, mens et ekspresstog kalt Linx i sin tid brukte 4: 30).

Oslo-Göteborg

 • En ekstra avgang i begge retninger er anbefalingen på kort sikt. Dette er den nordligste delen av EUs definerte transportkorridor mellom Skandinavia og Middelhavet, og i fjerntogutredningen heter det at man i den videre tilbudsutviklingen bør se lengre enn til Gøteborg.