Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

NTP: En stabil og pålitelig jernbane er viktigst

Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil prioritere tiltak som gir et mer pålitelig togtilbud og styrker jernbanens bidrag til Norges klima- og miljømål i kommende Nasjonale transportplan som skal gjelde for 2025 - 2036. For å få til dette må vedlikehold og fornyelse av eksisterende baner gis prioritet, mener fagfolkene i Bane NOR og Jernbanedirektoratet.


– I tillegg til å understreke behovet for tiltak som gir et mer pålitelig togtilbud er vi tydelige på at togtilbudet i og ved de store byene sammen godstrafikken er jernbanens viktigste bidrag for at Norge skal nå sine klima-mål, sier Benedicte Bruun-Lie. Hun leder arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) i Jernbanedirektoratet.

Fakta

Nasjonal transportplan, NTP

 • Overordnet mål for NTP er å at Norge skal ha et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050
 • NTP er en samlet plan for utviklingen av transportsystemet i Norge og omhandler alle transportformer.
 • NTP lages av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på bakgrunn av faglige anbefalinger fra transportvirksomhetene
 • NTP rulleres normalt hvert fjerde år og er delt i to seksårsperioder der den første perioden er mest vektlagt
 • NTP legges fram som en Stortingsmelding for Stortinget
 • Transportvirksomhetenes anbefalinger kalles prioriteringsoppdraget og er ute på høring til 3.juli 2023.

Direktoratet jobber sammen med Bane NOR med jernbanens NTP-arbeid. Målet er hele tiden å framskaffe beste faglige råd til Samferdselsdepartementet innenfor de rammene som politikerne trekker opp. For arbeidet med neste NTP er rammen det skal planlegges innenfor gitt med utgangspunkt i dagnes bevilgningsnivå til jernbanen samlet sett. Det skal også gis anbefalinger innenfor en 10% økning i rammene, og tilsvarende innenfor en 10% reduksjon i rammene.

– Vi som jobber sammen om dette har med oss en rekke fagfolk og fagmiljøer i hele jernbanesystemet i arbeidet vårt, både i Bane NOR, direktoratet og i resten av sektoren, forklarer Bruun- Lie. På bakgrunn av alt dette har dermed Bane NOR og Jernbanedirektoratet kommet fram til sine felles anbefalinger.

Utnytte jernbanens fortrinn

– Jernbanen har sitt store fortrinn ved at toget kan frakte mange mennesker og store volum gods på en klima-, miljø-, energi- og arealeffektiv måte, sier Benedicte Bruun-Lie

Vi vet at de store utfordringene fremover er klimautslipp, energiknapphet og strammere økonomiske rammer. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har derfor lagt stor vekt på tiltak som tar vare på eksisterende infrastruktur, og som styrker jernbanen der den har størst betydning for å nå klima- og miljømålene, sier hun. Da har vi endt opp med en krystallklar anbefaling til politikerne:

– Gjør jernbanen mer pålitelig, sats på godstrafikken og på persontrafikken i og ved de store byene!

Persontrafikken i og ved de store byene som er her på Vestfoldbanen, er pekt ut som viktigst i persontrafikken...

Dette betyr ikke at fjerntrafikken skal forsvinne, det er for eksempel nylig bestilt helt nye fjerntog. På fjernstrekningene anbefales det en rekke nye kryssingsspor av hensyn til godstrafikken, noe som selvsagt og persontrafikken vil ha stor nytte av.

Tilbudsforbedringer

Nye tilbudsforbedringer vil først og fremst komme der de gir best nytte for samfunnet og der jernbanen kan bidra mest for å redusere utslippene av klimagasser, sier Benedicte Bruun-Lie. Det betyr persontrafikk inn og ut av byene og godstrafikk på de lange strekningene, forklarer hun.

– For å styrke jernbanen er det også helt nødvendig å øke innsatsen innenfor vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen, sier Anne-Siri Haugen i Bane NOR. Jernbanesystemet har for mange driftsproblemer, og passasjerer og gods blir for ofte forsinket. Derfor er både direktoratet og Bane NOR så tydelige på at vedlikeholdet og innsatsen for en mer robust jernbane nå er det aller viktigste, sier hun.

– For å fornye tilliten til jernbanen må punktligheten forbedres. I vår anbefaling til departementet foreslår vi derfor en vesentlig styrking av vedlikehold på jernbanen. Samtidig mener vi det er viktig å fullføre prosjekter som vi er i gang med. Samlet mener vi dette vil gi et bedre togtilbud for de reisende i neste NTP-periode, sier fungerende konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk.

Prioriteringer av tiltak

På bakgrunn av dette har arbeidsgruppa gitt sine anbefalinger og råd til Samferdsdepartementet. På kort sikt er dette å prioritere:

 • Tiltak for å kunne kjøre flere tog i Oslo-området
 • Tiltak for flere tog på Vossebanen (Bergen – Voss)
 • Tiltak for bedre nettdekning på jernbanen
 • Tiltak for å øke kapasiteten for kombigods på strekningene fra Oslo – Narvik, – Bergen og Trondheim

...mens godstrafikken på de lange strekningene er pekt som viktig for å redusere utslippene fra transportsektoren. Her er et av OnRails godstog Oslo – Bergen på Roa – Hønefossbanen.

Selv om Jernbanedirektoratet og Bane NOR har sammenfallende vurderinger på det aller meste, er det en forskjell i prioriteringsrekkefølgen for to tiltak. Jernbanedirektoratet mener at det bør prioriteres tiltak for to tog i timen på Trønderbanen i første del av planperioden, mens Bane NOR mener at dobbeltsporutbyggingen til Hamar bør inkludere tiltak på Hamar stasjon i første del av perioden, det vil si i 2025 – 2030.

Vil fullføre pågående satsinger

Jernbanen har de siste årene satt i gang en rekke større og mindre utbygginger som gir store forbedringer i togtilbudet over hele landet:

 • Dobbeltspor gjennom Ulriken på Bergensbanen gir kvartersruter Bergen – Arna i 2024
 • Elektrifisering Trondheim – Stjørdal og av Meråkerbanen gir reduserte utslipp fra 2024
 • Dobbeltspor på Vestfoldbanen helt til Tønsberg gir mulighet for fire tog i timen Oslo – Tønsberg fra 2025
 • Nye lokaltog med mer plass kommer mellom Oslo og Lillestrøm og Asker i 2025
 • Nytt dobbeltspor på Dovrebanen gir to tog i timen Oslo – Hamar med tre tog i rush i 2027

Nye tog øker kapasiteten

– Den største begrensningen for utvikling og vekst i togtilbudet, er at kapasiteten på infrastrukturen på flere strekninger er fullt utnyttet. Det er ikke plass til flere tog, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

– Vi har derfor foreslått å øke kapasiteten gjennom å kjøpe nye tog som har plass til flere passasjerer. Vårt råd er å erstatte en fjerdedel av dagens togmateriell de neste fem årene, og å erstatte enda en ny fjerdedel fra 2030. Med nye tog kan vi dermed øke kapasiteten på lokaltogene rundt byene med opptil 40 prosent, sier Sletta.

De faglige rådene fra transportvirksomhetene til samferdselsdepartementet er ute på en høringsrunde fram til 3.juli. Jernbanedirektoratet skal levere et oppdatert forslag til prioritering 3.oktober, basert på oppdaterte kostnadsanslag og samfinnsøkoniske analyser. Stortingsmeldingen om NTP for perioden 2025 – 2036 legges fram våren 2024.

Les mer

Jernbanedirektoratets nettsider kan du lese mer om anbefalingene som er gitt fra faginstansene for den kommende NTP-perioden.

regjeringens nettsider kan du lese om hele NTPen for alle transportformer.