Forsiden Alle artikler Folk Gods Historisk Infrastruktur Ny organisering Persontrafikk Portrettet Teknologi Utdanning Om Jernbanemagasinet Abonner Arkiv Personvern

Hva leter du etter?

Uvær og utfordringer for togtrafikken

Etter at Randklev bru på Dovrebanen kollapset under storflommen midt i august, har deler av Dovrebanen vært stengt for trafikk. Bane NOR undersøker nå alle muligheter for å erstatte Randklev bru over Lågen ved Ringebu. Så mye godstrafikk som mulig er overført til Rørosbanen.


Bane NOR har innhentet ekstern ekspertise for å få hjelp med vurderingene av både midlertidige bruløsninger som kan bygges raskest mulig, og permanent kryssing av Lågen ved Ringebu. Som følge av at Dovrebanen er stengt, har Jernbanedirektoratet besluttet å gi godstrafikk prioritet på Rørosbanen. Fra mandag 4. september ble antall persontog mellom Hamar og Røros redusert fra seks til to daglige avganger hver vei, mens antall godstog er økt fra to til seks daglige avganger hver veg.

– Det er kritisk viktig for samfunnet at gods får prioritet på den gjenværende kapasiteten vi har mellom Oslo og Trondheim nå når Dovrebanen er stengt, sier avdelingsdirektør Erik Lund i Jernbanedirektoratet.

Erstatter rundt 220 trailere hver dag

Jernbanedirektoratet har i dialog med Bane NOR og SJ kommet fram til endringene i ruteplanen, som vil gi en tredobling av antall godstog som frakter varer på Rørosbanen. Økningen tilsvarer om lag 220 trailere daglig, som ellers ville belastet vegnettet på strekningen Oslo – Trondheim.

– Vi klarer dessverre ikke å få plass til alle godstogene som skulle kjørt på Dovrebanen, men ved å prioritere gods på Rørosbanen får vi en best mulig løsning for å sikre banegående vareforsyning i Norge. Med tog kan vi frakte store volum mat og andre nødvendige varer mellom landsdelene på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, sier Lund.

Færre persontog

Som konsekvens av økningen i antall godstog, må togpassasjerene på Rørosbanen belage seg på færre avganger og buss for tog som erstatning for avgangene som blir kansellert.

– Vi har stor forståelse for at dette er frustrerende for alle de som foretrekker å reise med toget. Det er enklere og bedre å frakte personer med buss for tog enn å flytte store mengder gods over på andre transportformer, og vi må prioritere det som er best for samfunnet. Derfor har vi bedt SJ om å redusere antall avganger på Rørosbanen, forteller Lund.

Lund roser SJ for at selskapet har vist forståelse for de samfunnsmessige behovene i denne ekstraordinære situasjonen. – Dette er ikke en god situasjon for SJ og alle passasjerene, og vi setter derfor stor pris på at SJ både vil ivareta passasjerene med alternativ transport, og at de har vist forståelse for situasjonen, sier han.

For persontogene Røros – Trondheim er den ene av tre daglige avganger erstattet av buss for tog mellom Røros og Støren i begge retninger.

-Alle muligheter for raskest mulig å få på plass en ny eller en midlertidig bru over Lågen ved Randklev undersøkes. Brua ble ødelagt av storflommen midt i august. (Foto: Sigmund Korsgård, Bane NOR)

Dovrebanen

Jernbanedirektoratet og SJ Norge er også enige om en midlertidig ruteplan for Dovrebanen som ble gjort gjeldende fra 4.september. Før brukollapsen kjørte SJ seks daglige avganger på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim. Fra mandag 4. september er det fire daglige avganger hver vei, som betjener Gudbrandsdalen med tog mellom Oslo og Lillehammer og buss mellom Lillehammer og Dombås. Videre blir det tre avganger på hele strekningen mellom Oslo og Trondheim, med tog mellom Dombås og Trondheim. I tillegg er det etablert en daglig gjennomgående togavgang Oslo-Trondheim via Rørosbanen. – Det er ikke gøy å nedskalere tilbudet og vi skulle helst ha vært denne situasjonen foruten. Men når vi først mangler broforbindelsen ved Ringebu, har vi kommet fram til en løsning som vil dekke etterspørselen langs Dovrebane-strekningen, sier avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Erik Lund.

Årsaken til at togtilbudet på Dovrebanen blir nedskalert, er at den midlertidige ruten med tog på begge sider av Randklev bru krever flere togsett. Sørgående tog fra Trondheim må snu på Dombås, mens nordgående tog fra Oslo må snu på Lillehammer.

Persontrafikken på Rørosbanen er skåret kraftig ned for å gi plass til flere godstog på banen. Mellom Trondheim og Hamar kjøres det nå bare to togpar i hver retning, hvorav ett togpar går helt til/fra Oslo S. Her er direktetoget til Trondheim over Røros på oslo S. (Foto: Njål Svingheim)

– Vi har også tatt høyde for at etterspørselen vil gå noe ned fordi reisetiden blir lengre og reiseopplevelsen blir redusert som følge av buss for tog på deler av strekningen, sier Lund.

Parallelt med dette ruteopplegget arbeides det med å korte inn buss-for-tog-strekningen til bare å omfatte strekningen Fåvang – Ringebu, som er stasjonene på hver side av bruddstedet. Bane NOR arbeider også intensivt med å finne fram til raskest mulige løsning for å få på plass igjen brua over Lågen.

Innstilte nattog

Mellom storbyene Oslo og Trondheim blir det samlet sett fem avganger hver vei, på Dovrebanen og Rørosbanen. I tillegg til SJs rutetilbud på Dovrebanen kjører Vygruppen en avgang hver vei mellom Lillehammer og Dombås, som betjener regionale reiser i Gudbrandsdalen. Nattogene langs Dovrebanen er innstilt så lenge det går buss for tog mellom Dombås og Lillehammer